Eleutherodactylus planirostris

Greenhouse frog

Eggs