Eleutherodactylus planirostris

Greenhouse frog

Eggs

Eleutherodactylus planirostris egg 1 Niehaus

Photo courtesy of Lynn Niehaus